Podmínky portálu Reas.cz

Nexter Company s.r.o.
se sídlem: Jankovcova 45, Praha 7, PSČ 170 00
IČ: 05344948, DIČ: CZ05344948,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 262244
pro využívání on-line aplikace umístěné na internetové adrese www.reas.cz

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) obchodní společnosti Nexter Company s.r.o., identifikační číslo: 05344948, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 262244 (dále jen „Společnost“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s využíváním webového portálu www.reas.cz (dále jen „Webový portál“) jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Uživatel“).

1.2 Webový portál www.reas.cz nabízí bezplatný odhad tržní ceny nemovitosti.

1.3 Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání Webového portálu Společnosti umístěné na adrese www.reas.cz (dále jen „Webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.4 Znění Obchodních podmínek může Společnost měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ

2.1 Při komunikaci se Společností a zadávání údajů na Webovém portálu, jakož i při objednávání služeb je Uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje sdělené Společnosti je Uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

2.2 Uživatel bere na vědomí, že Webový portál nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Společnosti, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

OBJEDNÁVKY SLUŽEB

3.1 Webový portál obsahuje objednávku odhadu tržní ceny nemovitosti. Odhad tržní ceny je zdarma. Veškeré nabídky služeb umístěné na Webovém portálu jsou nezávazné a Společnost není povinna uzavřít příslušnou smlouvu ohledně těchto služeb.

3.2 Společnost vypracovává odhad tržní ceny na základě veřejně dostupných informací nebo legálně získaných informací od třetích stran. Odhad tržní ceny nemovitosti je pouze orientační.

3.3 Pro objednání jakékoliv služby je Uživatel povinen postupovat dle pokynů uvedených na Webovém portálu a vyplnit zde objednávkový formulář. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
- objednávané službě,
- osobních údajích vyžadovaných Společností,
- nemovitosechi,
- obchodních podmínkách Společnosti
(dále společně jen jako „Objednávka“).

3.4 Uživatel výslovně žádá, aby jej ve věci poptávky služeb v případě potřeby kontaktoval zaměstnanec nebo partner Společnosti telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Uživatel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící Webový portál jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat do programového vybavení nebo dalších součástí tvořících Webový portál Společnosti či je neoprávněně užít.

4.2 Uživatel není oprávněn při využívání rozhraní Webového portálu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Webového portálu. Webový portál je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Uživatelů, Společnosti a který je v souladu s jeho určením.

4.3 Společnost nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webového portálu nebo v důsledku užití webového portálu v rozporu s jeho určením.

4.4 Vyřizování stížností Uživatelů zajišťuje Společnost prostřednictvím elektronické adresy tym@reas.cz. Uživatel, který je v postavení spotřebitele, má v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, rovněž právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, přičemž věcně příslušným subjektem je Česká obchodní inspekce, kontakt k nalezení na webových stránkách www.coi.cz.

4.5 Společnost je oprávněna k podnikatelské činnosti na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

5.1 Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

5.2 Uživatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, jako jsou zejména: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „Osobní údaje“), jakož i dalších údajů, které Uživatel sdělí Společnosti i v budoucnu prostřednictvím Webového portálu, elektronické pošty nebo telefonického rozhovoru. V případě, že Uživatel dobrovolně sdělí Společnosti své rodné číslo, vztahují se ustanovení tohoto článku rovněž na tento údaj.

5.3 Uživatel souhlasí se zpracováním Osobních údajů Společností, a to pro účely předání těchto údajů partnerům služby nebo produktu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení ze strany Společnosti a souhlasí s tím, aby byl Společností nebo jejím partnerem kontaktován prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonu.

5.4 Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Společnost o změně ve svých Osobních údajích.

5.5 Zpracováním Osobních údajů Uživatele může Společnost pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Uživatel zároveň výslovně souhlasí s tím, že je Společnost oprávněna předat Osobní údaje Uživatele třetím osobám, a to na základě smlouvy mezi třetí osobou a Společností.

5.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 20 let. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

5.7 Uživatel potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Uživatel prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu ke společnosti odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Společnosti.

5.8 V případě, že by se Uživatel domníval, že Společnost, zpracovatel nebo třetí osoba provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Společnost, zpracovatele nebo třetí osobu o vysvětlení, případně požadovat, aby Společnost, zpracovatel nebo třetí osoba odstranila takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Osobních údajů. Je-li žádost Uživatele podle předchozí věty shledána oprávněnou, Společnost, zpracovatel nebo třetí osoba neprodleně odstraní závadný stav. Nevyhoví-li Společnost, zpracovatel nebo třetí osoba žádosti, má Uživatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Uživatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

5.9 Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Společnost povinna tuto informaci předat. Společnost má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

5.10 Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Společnosti či třetích osob, se kterými má Společnost uzavřenou smlouvu, na elektronickou adresu Uživatele, popřípadě s informováním o těchto službách telefonicky. Dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Společnosti nebo třetích osob, se kterými má společnost uzavřenou smlouvu, na elektronickou adresu Uživatele.

5.11 Společnost je rovněž oprávněna zpracovávat a analyzovat veškeré informace z Objednávky Uživatele – jako jsou například adresa nemovitosti, rozměr nemovitosti, dispozice nemovitosti, druh konstrukce a vlastnictví nemovitosti, stav objektu apod. od Objednatele a tyto údaje využít ke své vnitřní potřebě nebo výpočtu dalších odhadů.

5.12 Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies do jeho počítače. V případě, že je službu objednanou na Webovém portálu možné provést, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies do počítače Uživatele, může Uživatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 Je-li některá ustanovení Obchodních podmínek neplatná či neúčinná nebo se takovými stanou, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jejichž smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

6.2 Kontaktní údaje Společnosti: adresa pro doručování Nexter Company s.r.o., Praha 7, Jankovcova 45, PSČ 170 00, adresa elektronické pošty tym@reas.cz.

6.3 Pokud vztah mezi Společností a Uživatelem obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.


V Praze dne 1.11.2017
Nexter Company s.r.o.