Jak zrušit věcné břemeno? Poradíme vám!

19. ledna 2022Redakce

Věcné břemeno opravňuje osobu, která není vlastníkem nemovitosti, využívat část její užitné hodnoty, s tím, že vlastník nemovitosti je povinen jí to umožňovat, neboť zákon mu nařizuje zdrženlivost vůči dané osobě a její přetrpění. V praxi se pak věcné břemeno využívá kupříkladu v situaci, kdy rodič odkáže svému dítěti majetek ještě za svého života, ale chce mít nadále jistotu práva na možnost užívání odkázané nemovitosti.

Avšak v životě se můžete snadno dostat do situace, kdy jakožto vlastník nemovitosti budete mít osobní problémy s držitelem věcného břemene, a rádi byste nastalou situaci vyřešili zrušením věcného břemene. Stejně tak se ale můžete rozhodnout pro vzdání se věcného břemene, pakliže jste v tomto smluvním vztahu oprávněným (tj. osoba s právy na využívání nemovitosti). V obou těchto případech se vám bude hodit znalost toho, jak zrušit věcné břemeno.

Dohoda o zrušení věcného břemene

Ideální stav samozřejmě je, když se obě zainteresované strany dokáží na zrušení věcného břemene dohodnout. V takovémto případě se řeší jeho zrušení sepsáním úředně ověřené písemné dohody, která musí obsahovat vyjádření svobodné vůle jak vlastníka nemovitosti, tak oprávněného. Po sepsání dohody o zrušení věcného břemene je následně ještě potřeba podat návrh na výmaz věcného břemene z katastru.

Ten je potřeba doručit na katastrální úřad - stačí elektronicky, k jeho zaslání můžete využít webové stránky cuzk.cz. Připravte se však na to, že za podání vám bude účtován 1 000 korunový poplatek. Věcné břemeno pak definitivně zaniká dnem jeho výmazu z katastru nemovitostí.

Druhy věcných břemen s příklady

Věcná břemena se dělí na dva druhy, na služebnosti a reálná břemena. Občanský zákoník uvádí tyto nejčastější typy služebnosti:

  • Služebnost inženýrské sítě
  • Opora cizí stavby
  • Služebnost okapu
  • Právo na vodu
  • Služebnost rozlivu
  • Služebnost stezky, průhonu a cesty
  • Právo pastvy
  • Užívací právo – „Služebností užívacího práva se uživateli poskytuje právo užívat cizí věc pro jeho vlastní potřebu a potřebu jeho domácnosti.“ (§ 1283)
  • Požívací právo – „Služebností požívacího práva se poživateli poskytuje právo užívat cizí věc a brát z ní plody a užitky; poživatel má právo i na mimořádný výnos z věci.“ (§ 1285)
  • Služebnost bytu

Reálné břemeno spočívá v reálném vykonávání nějaké činnosti. Příkladem může být podmínka prarodiče, kdy vnoučatům darují byt, ale pouze tehdy, pokud jim budou pomáhat například s cestami za doktory.

Jednostranné zrušení věcného břemene

Pakliže není možná domluva mezi oběma stranami, tak nezbývá nic jiného, než se vydat soudní cestou – civilní soudní spor je jedinou možností, jak na jednostranné zrušení věcného břemene. Šanci na úspěch u soudu pak budete mít zejména v situacích, kdy vám oprávněný brání ve využívání vaší nemovitosti nebo kdy panuje hrubý nepoměr mezi tím, jakou užitnou hodnotu oprávněný získává na úkor vlastníka.

Na soud se ale může obrátit i oprávněný toužící po zrušení věcného břemene, neboť díky této cestě bude mít (na rozdíl od oboustranné dohody) šanci na získání přiměřené náhrady, pokud soud zjistí, že mu bylo bráněno v užívání nemovitosti.

Další možnosti zrušení věcného břemene

Ke zrušení věcného břemene dochází i v situaci, kdy oprávněný nemovitou věc nevyužíval po dobu posledních deseti let a zároveň se nedomáhá svých práv souvisejících s věcným břemenem. V takovém případě je řeč o promlčení věcného břemene.

Jelikož věcné břemeno je neděditelné, tak k jeho zrušení dochází z logiky věci i v situaci, kdy oprávněný zemřel. V takovém případě je nutno na katastr doručit úmrtní list a návrh na výmaz břemene z katastru nemovitostí. Stejný postup pak na vás čeká i v případě, kdy se oprávněná osoba stane majitelem či spolumajitelem dané nemovitosti, akorát s tím rozdílem, že na katastr je potřeba zaslat kupní smlouvu.

Za 2 minuty

do nejbližší realitky nejspíš nedojdete

Vyplnit náš formulář ale stihnete. Získáte tím zdarma představu o ceně i odhad, za jak dlouho se nemovitost prodá.

Spočítat odhad ceny