Obchodní podmínky

Podmínky pro užívání portálu Reas.cz

Společnost
Nexter Company s.r.o.
se sídlem: Jankovcova 45, Praha 7, PSČ 170 00
IČ: 05344948, DIČ: CZ05344948,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 262244
touto listinou vymezujepodmínky pro využívání on-line aplikace umístěné na internetové adrese www.reas.cz

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto podmínky (dále jen „Podmínky“) obchodní společnosti Nexter Company s.r.o., identifikační číslo: 05344948, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 262244 (dále jen „Společnost“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s využíváním webového portálu www.reas.cz (dále jen „Webový portál“) jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Uživatel“).

1.2 Webový portál www.reas.cz nabízí pro Uživatele především následující služby:
- Odhad ceny,
- Atlas cen,
- Chci koupit,
- Sdělení a porovnání nabídek realitních zprostředkovatelů,
- Registrace makléřů a jejich prodejů (inzerátů).

1.3. Služba Odhad ceny spočívá v tom, že Uživatel
- vyplní online formulář a uvedené základní informace nabízené nemovitosti k prodeji,
- Společnost sdělí Uživateli odhad ceny založený na sdělených údajích o nemovitosti, na znalosti cenových údajů katastru nemovitosti a uskutečněných prodejů nemovitostí od realitních zprostředkovatelů se kterými spolupracuje.
Společnost získává informace a jiná data (fotografie) od osob oprávněných k dispozici s nimi, tj. zpravidla od registrovaných realitních zprostředkovatelů. Společnost, ačkoliv si informace z dostupných veřejných zdrojů ověřuje, neodpovídá však za správnost či aktuálnost zveřejněných informací.
Výše odhadní ceny stanovené v rámci dané služby se může změnit, pokud se ukáží Uživatelem sdělené informace nesprávné nebo nepřesné. Výše odhadní ceny je založena na nedávných prodejích v lokalitě, kde se nemovitost nachází a na sděleném stavu dané nemovitosti. Přesné stanovení odhadní ceny vyžaduje osobní kontrolu zástupcem Společnosti, který zhodnotí stav faktický i právní a případnou potřebu oprav.

1.4. Služba Atlas cen spočívá v tom, že Uživatel:
- může sám prohlížet informace o prodaných nemovitostí v přehledné mapě České republiky, ve které se zobrazuje místo, kde se nemovitost prodala, její velikosti, odkaz na přístup do katastru nemovitostí, kupní cenu za m2, vývoj kupní ceny a další údaje o nemovitosti zjištěné z katastru nemovitostí či RÚIAN,
- může nastavit hlídání cen nemovitostí v jím vybrané lokalitě i hlídání cen konkrétní nemovitosti.
Společnost získává informace a jiná data z veřejně dostupných zdrojů, především katastru nemovitostí, cenových údajů katastru nemovitostí a systému RÚIAN. Společnost, ačkoliv si informace z dostupných veřejných zdrojů ověřuje, neodpovídá za správnost či aktuálnost zveřejněných informací. Tyto informace jsou tedy informativní, právně nezavazující.

1.5. Služba Chci koupit spočívá v tom, že Uživatel:
- vyplní online formulář a uvedené základní informace o požadované nemovitosti,
- Společnost emailem kontaktuje Uživatele jakmile se objeví nemovitosti podle představ Uživatele,
- nabídku Uživatele předloží Společnost prodávajícímu, vyčká, zda nabídku příjme a poté prostřednictvím registrovaného realitního zprostředkovatele či advokáta nezbytné právní formality k převodu vlastnictvím a zaplacení kupní ceny (sepis kupní smlouvy, návrhu na vklad do katastru nemovitostí a po jejich podpisu podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí).

1.6. Registrace makléřů a jejich prodejů spočívá v tom, že Uživatel:
- vyplní online registrační formulář a uvede přitom základní informace o své osobě s tím, že registrovat se mohou realitní zprostředkovatelé (fyzické osoby i právnické osoby),
- po registraci bude zřízen Uživateli (makléři) profil na stránkách www.reas.cz, ve kterém bude moci po přihlášení spravovat tento svůj profil (měnit údaje o své osobě) a uvidí a bude moci měnit k jeho profilu zapsané prodeje nemovitostí,
- prodeje (inzeráty) budou stahovány z veřejně dostupných zdrojů a makléř je může označit za uskutečněný a zveřejnit podmínky prodeje.
Uživatel (makléř) svou registrací a vložením prodejů vůči Společnosti prohlašuje, že je autorem a zároveň majitelem výlučných autorských i jiných majetkových práv k souboru informací o jím zprostředkovaném/ých prodeji/prodejích nemovité/ých věci/í (zejména bytů), zahrnujících vždy id zakázky, informaci o lokalitě, prodejní cenu, fotografie prostoru nemovité věci, datum prodeje a dobrovolně číslo jednotky (dále jen jako „Dílo”), které jím byly zveřejněny na stránkách www.sreality.cz či jiné obdobné webové stránce.
Uživatel (makléř) pak poskytuje Společnosti bezúplatně oprávnění k výkonu práva Dílo užít v jeho původní podobě, a to pouze:
- zveřejněním Díla, tj. souboru informací o jím zprostředkovaném/ých prodeji/prodejích nemovité/ých věci/í, na stránkách www.reas.cz a pro systematické zpracování a ověření daných informací.
Licenci Uživatel (makléř; autor) poskytuje Společnosti na dobu neurčitou, a to počínaje dnem své registrace a po tuto dobu je Společnost povinna licenci k užití Díla využít tím, že bude Dílo zveřejňovat způsobem ujednaným výše.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ

2.1 Při komunikaci se Společností a zadávání údajů na Webovém portálu, jakož i při objednávání služeb je Uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje sdělené Společnosti je Uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

2.2 Uživatel bere na vědomí, že Webový portál nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Společnosti, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.3. Uživatel má možnost vkládat hodnocení konkrétních registrovaných realitních makléřů, ale Společnost zakazuje urážet realitní makléře, jiné uživatele a jim blízké fyzické osoby, ať už pro jejich vyznání, tělesnou vlastnost, věk nebo jinou charakteristiku, která může porušovat rovnost, a vyjadřovat se rasisticky a sexisticky. Vulgarity jsou obecně nevhodné a je na posouzení Společnosti, zda jsou ještě snesitelné. V případě, že Uživatel vloží komentář, který uvedené nerespektuje je Společnost oprávněna jeho hodnocení (komentář) smazat a v případě opakovaného poručení podmínek přístup Uživateli k webovému portálu zablokovat.

OBJEDNÁVKY SLUŽEB

3.1 Webový portál obsahuje objednávku bezplatných realitních služeb, jako je odhad tržní ceny je zdarma, či porovnání nabídek realitních makléřů. Veškeré nabídky služeb umístěné na Webovém portálu jsou nezávazné a Společnost není povinna uzavřít příslušnou smlouvu ohledně těchto služeb.

3.2 Společnost vypracovává odhad tržní ceny na základě veřejně dostupných informací nebo legálně získaných informací od třetích stran (zpravidla od realitních makléřů). Odhad tržní ceny nemovitosti je pouze orientační.

3.3 Pro objednání jakékoliv služby je Uživatel povinen postupovat dle pokynů uvedených na Webovém portálu a vyplnit zde objednávkový formulář. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: objednávané službě, osobních údajích vyžadovaných Společností, nemovitostech, Podmínkách Společnosti (dále společně jen jako „Objednávka“).

3.4 Uživatel výslovně žádá, aby jej ve věci poptávky služeb v případě potřeby kontaktoval zaměstnanec nebo partner Společnosti telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Uživatel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící Webový portál jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat do programového vybavení nebo dalších součástí tvořících Webový portál Společnosti či je neoprávněně užít.

4.2 Uživatel není oprávněn při využívání rozhraní Webového portálu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Webového portálu. Webový portál je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Uživatelů, Společnosti a který je v souladu s jeho určením.

4.3 Společnost nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webového portálu nebo v důsledku užití webového portálu v rozporu s jeho určením.

4.4 Vyřizování stížností Uživatelů zajišťuje Společnost prostřednictvím elektronické adresy tym@reas.cz. Uživatel, který je v postavení spotřebitele, má v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, rovněž právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, přičemž věcně příslušným subjektem je Česká obchodní inspekce, kontakt k nalezení na webových stránkách www.coi.cz.

4.5 Společnost je oprávněna k podnikatelské činnosti na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

5.1 Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a s účinností ode dne 25.5.2018 rovněž Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

5.2 V případě, že Uživatel souhlasil se zpracováním svých osobních údajů, jsou tyto údaje Společností zpracovávány výlučně dle Podmínek pro nakládání a ochranu osobních údajů (dále jen „Podmínky“). Uživatel prohlašuje, že se s těmito Podmínkami seznámil souhlasí s jejich zněním a bere na vědomí práva a povinnosti v nich uvedená.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 Je-li některá ustanovení Podmínek neplatná či neúčinná nebo se takovými stanou, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jejichž smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Podmínek vyžadují písemnou formu.

6.2 Kontaktní údaje Společnosti: adresa pro doručování Nexter Company s.r.o., Praha 7, Jankovcova 45, PSČ 170 00, adresa elektronické pošty tym@reas.cz.

6.3 Pokud vztah mezi Společností a Uživatelem obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

6.4. Tyto Podmínky nahrazují všechny Podmínky, kdy vydaní společností před datem uvedeným níže.

V Praze dne 8.2.2022 Nexter Company s.r.o.