Obchodní podmínky

Podmínky pro užívání portálu Reas.cz

Společnost
Nexter Company s.r.o.
se sídlem: Jankovcova 45, Praha 7, PSČ 170 00
IČ: 05344948, DIČ: CZ05344948,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 262244
touto listinou vymezujepodmínky pro využívání on-line aplikace umístěné na internetové adrese www.reas.cz

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto podmínky (dále jen „Podmínky“) obchodní společnosti Nexter Company s.r.o., identifikační číslo: 05344948, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 262244 (dále jen „Společnost“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s využíváním webového portálu www.reas.cz (dále jen „Webový portál“) jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Uživatel“).

1.2 Webový portál www.reas.cz nabízí pro Uživatele především následující služby:
- Odhad ceny,
- Atlas cen,
- Chci koupit,
- Sdělení a porovnání nabídek realitních zprostředkovatelů,
- Registrace makléřů a jejich prodejů (inzerátů).

1.3. Služba Odhad ceny spočívá v tom, že Uživatel
- vyplní online formulář a uvedené základní informace nabízené nemovitosti k prodeji,
- Společnost sdělí Uživateli odhad ceny založený na sdělených údajích o nemovitosti, na znalosti cenových údajů katastru nemovitosti a uskutečněných prodejů nemovitostí od realitních zprostředkovatelů se kterými spolupracuje.
Společnost získává informace a jiná data (fotografie) od osob oprávněných k dispozici s nimi, tj. zpravidla od registrovaných realitních zprostředkovatelů. Společnost, ačkoliv si informace z dostupných veřejných zdrojů ověřuje, neodpovídá však za správnost či aktuálnost zveřejněných informací.
Výše odhadní ceny stanovené v rámci dané služby se může změnit, pokud se ukáží Uživatelem sdělené informace nesprávné nebo nepřesné. Výše odhadní ceny je založena na nedávných prodejích v lokalitě, kde se nemovitost nachází a na sděleném stavu dané nemovitosti. Přesné stanovení odhadní ceny vyžaduje osobní kontrolu zástupcem Společnosti, který zhodnotí stav faktický i právní a případnou potřebu oprav.

1.4. Služba Atlas cen spočívá v tom, že Uživatel:
- může sám prohlížet informace o prodaných nemovitostí v přehledné mapě České republiky, ve které se zobrazuje místo, kde se nemovitost prodala, její velikosti, odkaz na přístup do katastru nemovitostí, kupní cenu za m2, vývoj kupní ceny a další údaje o nemovitosti zjištěné z katastru nemovitostí či RÚIAN,
- může nastavit hlídání cen nemovitostí v jím vybrané lokalitě i hlídání cen konkrétní nemovitosti.
Společnost získává informace a jiná data z veřejně dostupných zdrojů, především katastru nemovitostí, cenových údajů katastru nemovitostí a systému RÚIAN. Společnost, ačkoliv si informace z dostupných veřejných zdrojů ověřuje, neodpovídá za správnost či aktuálnost zveřejněných informací. Tyto informace jsou tedy informativní, právně nezavazující.

1.5. Služba Chci koupit spočívá v tom, že Uživatel:
- vyplní online formulář a uvedené základní informace o požadované nemovitosti,
- Společnost emailem kontaktuje Uživatele jakmile se objeví nemovitosti podle představ Uživatele,
- nabídku Uživatele předloží Společnost prodávajícímu, vyčká, zda nabídku příjme a poté prostřednictvím registrovaného realitního zprostředkovatele či advokáta nezbytné právní formality k převodu vlastnictvím a zaplacení kupní ceny (sepis kupní smlouvy, návrhu na vklad do katastru nemovitostí a po jejich podpisu podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí).

1.7. Služba Vyhledávač a správa inzerátů spočívá v zobrazování inzerátů, kterou vložil inzerent přes správu inzerce na Webový portál přímým zadáním údajů nebo prostřednictvím systémů pro export dat, a nebo která byla vložena (převzata) přímo Společností za účelem zobrazení náhledů na inzerci (náhled je v takovém případě pouze informativní, nezobrazuje veškerá dostupná data a je v něm uveden odkaz na zdroj – původní umístění inzerátu).
Inzerentovi je na Webovém portálu umožněno vkládat, editovat a spravovat data prostřednictvím rozhraní správa inzerce. Uveřejnění nabídek na portálu je bezplatné. Inzerent bere na vědomí a souhlasí s tím, že jím zveřejněná inzerce prostřednictvím Webového portálu je přístupná všem. Veškerá data zadává inzerent do správy inzerce svobodně, na základě vlastního uvážení, na vlastní účet, náklady a odpovědnost. Inzerent odpovídá za správnost jim zadaných a prezentovaných informací. Inzerent a ani třetí osoby, které jsou nebo by mohly být daným jednání inzerenta dotčeni na svých právech, nejsou oprávněni činit Společnost odpovědným za jakékoli právní nároky vzniklé v souvislosti se zveřejněním inzerentem zadaných dat nebo jakoukoli jinou činností inzerenta.
Inzerent je oprávněn zveřejňovat, upravovat a jinak editovat pouze vlastní nabídku nemovitostí, tj. nemovitostí, které sám vlastní, nebo je oprávněn jako subjekt působící v oblasti realitního trhu nabízet na základě uzavřených zprostředkovatelských či jiných smluv s příslušnými vlastníky daných nemovitostí. Na výzvu Společnosti je inzerent povinen prokazatelně doložit oprávnění k inzerci nemovitostí. Společnost si vyhrazuje právo výlučně sama posoudit, zda inzerent dostatečně doložil oprávněnost inzerce. Bez prokazatelného doložení oprávněnosti inzerce nebo při porušení jiného ustanovení těchto pravidel si Společnost vyhrazuje právo bez dalšího zrušit (smazat) inzerentův uživatelský účet včetně všech dat a publikovaných inzerátů. Společnost si vyhrazuje právo smazat jakékoli údaje či odmítnout nebo zrušit jejich uveřejnění, pokud je shledá v rozporu s právním řádem České republiky, těmito podmínkami nebo dobrými mravy, případně pokud je shledá způsobilými poškodit práva a oprávněné zájmy Společnost nebo třetích osob.
Společnost není odpovědná za chyby v převzaté inzerci, neboť tato je tvořena toliko náhledy, které se odkazují na původní zdroj a Společnost je nijak nekontroluje a needituje.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ

2.1 Při komunikaci se Společností a zadávání údajů na Webovém portálu, jakož i při objednávání služeb je Uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje sdělené Společnosti je Uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

2.2 Uživatel bere na vědomí, že Webový portál nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Společnosti, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.3. Uživatel má možnost vkládat hodnocení konkrétních registrovaných realitních makléřů, ale Společnost zakazuje urážet realitní makléře, jiné uživatele a jim blízké fyzické osoby, ať už pro jejich vyznání, tělesnou vlastnost, věk nebo jinou charakteristiku, která může porušovat rovnost, a vyjadřovat se rasisticky a sexisticky. Vulgarity jsou obecně nevhodné a je na posouzení Společnosti, zda jsou ještě snesitelné. V případě, že Uživatel vloží komentář, který uvedené nerespektuje je Společnost oprávněna jeho hodnocení (komentář) smazat a v případě opakovaného poručení podmínek přístup Uživateli k webovému portálu zablokovat.

OBJEDNÁVKY SLUŽEB

3.1 Webový portál obsahuje objednávku bezplatných realitních služeb, jako je odhad tržní ceny je zdarma, či porovnání nabídek realitních makléřů. Veškeré nabídky služeb umístěné na Webovém portálu jsou nezávazné a Společnost není povinna uzavřít příslušnou smlouvu ohledně těchto služeb.

3.2 Společnost vypracovává odhad tržní ceny na základě veřejně dostupných informací nebo legálně získaných informací od třetích stran (zpravidla od realitních makléřů). Odhad tržní ceny nemovitosti je pouze orientační.

3.3 Pro objednání jakékoliv služby je Uživatel povinen postupovat dle pokynů uvedených na Webovém portálu a vyplnit zde objednávkový formulář. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: objednávané službě, osobních údajích vyžadovaných Společností, nemovitostech, Podmínkách Společnosti (dále společně jen jako „Objednávka“).

3.4 Uživatel výslovně žádá, aby jej ve věci poptávky služeb v případě potřeby kontaktoval zaměstnanec nebo partner Společnosti telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Uživatel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící Webový portál jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat do programového vybavení nebo dalších součástí tvořících Webový portál Společnosti či je neoprávněně užít.

4.2 Uživatel není oprávněn při využívání rozhraní Webového portálu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Webového portálu. Webový portál je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Uživatelů, Společnosti a který je v souladu s jeho určením.

4.3 Společnost nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webového portálu nebo v důsledku užití webového portálu v rozporu s jeho určením.

4.4 Vyřizování stížností Uživatelů zajišťuje Společnost prostřednictvím elektronické adresy tym@reas.cz. Uživatel, který je v postavení spotřebitele, má v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, rovněž právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, přičemž věcně příslušným subjektem je Česká obchodní inspekce, kontakt k nalezení na webových stránkách www.coi.cz.

4.5 Společnost je oprávněna k podnikatelské činnosti na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

5.1 Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a s účinností ode dne 25.5.2018 rovněž Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

5.2 V případě, že Uživatel souhlasil se zpracováním svých osobních údajů, jsou tyto údaje Společností zpracovávány výlučně dle Podmínek pro nakládání a ochranu osobních údajů (dále jen „Podmínky“). Uživatel prohlašuje, že se s těmito Podmínkami seznámil souhlasí s jejich zněním a bere na vědomí práva a povinnosti v nich uvedená.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 Je-li některá ustanovení Podmínek neplatná či neúčinná nebo se takovými stanou, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jejichž smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Podmínek vyžadují písemnou formu.

6.2 Kontaktní údaje Společnosti: adresa pro doručování Nexter Company s.r.o., Praha 7, Jankovcova 45, PSČ 170 00, adresa elektronické pošty tym@reas.cz.

6.3 Pokud vztah mezi Společností a Uživatelem obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

6.4. Tyto Podmínky nahrazují všechny Podmínky, kdy vydaní společností před datem uvedeným níže.

V Praze dne 8.2.2022 Nexter Company s.r.o.