Ochrana osobních údajů

Podmínky pro zpracování osobních údajů

Společnost Nexter Company s.r.o. (dále jen „Společnost“) tímto informuje o účelu a věcném a časovém rozsahu správy a zpracování osobních údajů ve Společnosti a o právech, která v této souvislosti náleží subjektům osobních údajů. 

Legislativní rámec ochrany osobních údajů

Práva a povinnosti vztahující se k osobním údajům jsou zakotvena zejména v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“). 

Vymezení pojmů 

Osobní údaj je jakákoli informace, na jejímž základě je možné přímo nebo nepřímo identifikovat konkrétní fyzickou osobu. 
Subjekt osobních údajů je fyzická osoba, k níž se vztahují osobní údaje.
Správce osobních údajů je Společnost. Správce osobních údajů určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů. 
Zpracování osobních údajů je jakákoliv operace, která je prováděna pomocí nebo bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění apod., tedy veškeré nakládání s poskytnutými osobními údaji správcem.
Zpracovatel osobních údajů je společnost/fyzická osoba, která na základě smlouvy se Správcem, a podle jeho pokynů, zpracovává osobní údaje. 

Zpracovávané osobní údaje 

Správce zpracovává jen ty údaje, které jsou potřeba ke stanovenému účelu a ty, které jim předal či sdělil subjekt osobních ůdajů. Společnost zpracovává tyto údaje:

 • identifikační osobní údaje (jméno, příjmení)
 • kontaktní údaje (adresa bydliště, emailová adresa, telefon);
 • doplňující údaje dle formuláře/požadavku (typ nemovitosti, dispozice nemovitosti, rozměry nemovitosti, stav nemovitosti a orientační hodnotu nemovitositi, typ konkstrukce nemovitosti, rozměry nemovitosti)

Společnost zásadně neshromažďuje a nezpracovává citlivé osobní údaje vymezené v článku 9 Nařízení.

Doba zpracování osobních údajů

Doba zpracování je nastavena na dobu neurčitou, tedy do odvolání souhlasu ze strany subjektu pro zvolený účel zpracování.

Výše zmíněné časové omezení nevztahují na případy, kdy určitá je doba zpracování stanovena zákonem, jehož naplnění je důvodem či jedním z důvodů zpracování osobních údajů.

Účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovány pouze za účelem, ke kterému dal subjekt výslovný, dobrovolný a informovaný souhlas. Společnost zpracovává osobní údaje pro následující účely:

 • vyřízení žádosti: např. žádosti o tržní ocenenění, porovnání nabídek makléřů atp. V některých případe může dojít k předání osobních údajů Zpracovaliteli, je-li tomu subjekt osobních údajů nakloněn. V souvislosti s vyřizováním žádostí můžete obdržet sdělení ohledně jeho průběhu, které však není obchodním sdělením.
 • marketing: Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb (Společnost může zasílat obchodní sdělení, newslettery, a nabízet služby a produkty prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo reklamních platforem třetích stran);
 • uplatňování práv a povinností: ze smluv mezi Společností a subjekty osobních údajů;
 • správa smluv a obchodních vztahů: včetně případné správy a vymáhání pohledávek;
 • výběrová řízení osob ucházejících se o zaměstnání ve Společnosti;

Osobní údaje získávané Společností nejsou využívány k profilování ani jinak systémově zpracovávány za účelem automatizovaného individuálního rozhodování (např. credit scoring).

Práva subjektů osobních údajů

Z článků 15 až 22 Nařízení vyplývají následující práva subjektů osobních údajů, která lze u příslušné Společnosti písemně (i e-mailem) při naplnění stanovených podmínek uplatnit:

 • právo na přístup k osobním údajům,
 • právo na opravu nepřesných či neúplných údajů,
 • právo na výmaz osobních údajů,
 • právo na omezení zpracování osobních údajů,
 • právo na přenositelnost osobních údajů,
 • právo vznést námitku, a
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.

V případě, že Společnost poruší povinnosti správce osobních údajů, má subjekt osobních údajů právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Společnost zpracovává osobní údaje podmíněné souhlasem subjektu údajů. Společnost souhlas získá před započetím takového zpracování.

Souhlas se zpracováním osobních údajů může subjekt osobních údajů kdykoliv odvolat a příslušná Společnost je povinna zpracovávání osobních údajů, k němuž byl souhlas odvolán, ukončit. Odvoláním souhlasu není dotčeno oprávnění Společnosti provádět nadále takové zpracování osobních údajů, ke kterému podle Nařízení není souhlasu subjektu osobních údajů třeba, nebo které je prováděno na základě zákona, který určitou dobu zpracování stanoví. 

Zpracovatelé osobních údajů

Z důvodu splnění stanovených účelů, mohou mít v nezbytných případech k osobním údajům v omezeném rozsahu po omezenou dobu přístup tito zpracovatelé: 

 • účetní společnosti,
 • společnosti poskytující IT služby
 • společnosti poskytující marketingové služby
 • společnosti poskytující softwarové služby

Způsob sdělení informací

Aktuální informace o zpracovávání osobních údajů Společností jsou k dispozici na internetové stránce www.reas.cz. Pokud subjekt čemukoliv nerozumí, obrátí se s žádostí o vysvětlení na tyto kontaktní údaje: 
Nexter company s.r.o.
Jankovcova 864/45, Praha
tym@reas.cz