Exekuce

Exekuce je státem povolený způsob vymáhání dluhů. Jedná se o vynucené splacení závazků věřiteli na majetku dlužníka, které provádí exekutor na základě rozhodnutí soudu. Vždy se jedná o krajní možnost, jak řešit nesplacený dluh. Exekuční řízení je složitý a zdlouhavý proces, který probíhá podle státem stanovených pravidel. Na jeho začátku je nesplacený dluh, při kterém dlužník s věřitelem nekomunikuje. S cílem co nejrychleji získat zpět dlužnou částku podá věřitel exekuční návrh vybranému exekutorovi. Ten zahájí exekuci v momentě, kdy mu je vydáno soudní pověření, tedy v případě, kdy soud rozhodne, že je věřitel v exekučním řízení oprávněný, má podklady v pořádku a disponuje pravomocným a vykonatelným exekučním titulem. Následně začne exekutor dohledávat majetek dlužníka, který je možné exekučně postihnout, zároveň má povinnost dlužníky do 15 dnů uvědomit o nařízení exekuce a vybídnout k dobrovolné úhradě dluhu nebo splnění jiné povinnosti ve lhůtě dalších 30 dnů od doručení vyrozumění. Od momentu doručení vyrozumění má dlužník zakázáno nakládat s majetkem včetně nemovitostí a majetku patřícího do společného jmění manželů. Jakmile má exekutor přehled o majetku dlužníka a exekuce je zapsána v rejstříku zahájených exekucí, exekutor vydá exekuční příkaz. Konkrétní způsob provedení exekuce určuje exekutor, který zvolí jeden (nebo více) ze zákonně stanovených způsobů, a zároveň takový, který není nevhodný (tedy neměl by zastavovat nemovitost kvůli výši dluhu 5 000 Kč). Peněžní pohledávky jsou často vymáhány srážkami ze mzdy a jiných příjmů či zřízením exekutorského zástavního práva na movitých i nemovitých věcech. Teprve pakliže by tento způsob nefungoval, bude provedena exekuce prodejem zastavených věcí. V momentě, kdy provedením exekuce dojde k úplnému vymožení pohledávky, exekutor má povinnost o tom vyrozumět všechny instituce a osoby, které ve svých evidencích poznámky o uložené exekuci vedou.

Za 2 minuty

do nejbližší realitky nejspíš nedojdete

Vyplnit náš formulář ale stihnete. Získáte tím zdarma představu o ceně i odhad, za jak dlouho se nemovitost prodá.

Spočítat odhad ceny