Smlouva o dílo

Smlouva o dílo je podle občanského zákoníku smlouva, díky níž vzniká závazek zhotovení, údržby, opravy, úpravy nebo činnosti s jiným výsledkem. Na rozdíl od příkazní smlouvy je předmětem smlouvy o díle výsledek, tedy dílo, které se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele. Objednatel se pak zavazuje dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu. Zvláštním druhem díla je zhotovení stavby. V takovém případě nese zhotovitel nebezpečí škody nebo zničení stavby až do jejího předání s výjimkou případů poničení stavby nepředvídatelnými přírodními událostmi. Náležitostmi smlouvy o dílo jsou: asné vymezení smluvních stran čili údaje o objednateli a zhotoviteli. Předmět smlouvy, tedy specifikace toho, co je dílem, pak odměna za vyhotovení a informace o termínu úhrady a v neposlední řadě určení termínu dokončení a případné sankce za zpoždění. Neměly by chybět podmínky odstoupení od smlouvy a pokud se na tom smluvní strany dohodnou, tak jednotlivé kroky s dílčími termíny a ověřené podpisy u notáře, advokáta nebo na CZECH POINTu.

Za 2 minuty

do nejbližší realitky nejspíš nedojdete

Vyplnit náš formulář ale stihnete. Získáte tím zdarma představu o ceně i odhad, za jak dlouho se nemovitost prodá.

Spočítat odhad ceny