Věcné břemeno

Věcné břemeno omezuje vlastníka nemovitosti ve prospěch někoho dalšího tak, že je vlastník povinen něco strpět (například umožnit průchod po pozemku dalším osobám), něčeho se zdržet (například nezastínit sousedovu zahradu), což jsou tzv. služebnosti, nebo nějak konat (například odevzdávat část úrody ze zahrady), což se nazývá reálným břemenem. Nejčastějším příkladem je převod nemovitosti rodičů na jejich děti s tím, že rodiče získají právo v nemovitosti dožít. Na věcné břemeno se sepisuje smlouva a je zapsáno na listu vlastnictví. Pokud se vlastník rozhodne nemovitost prodat, na trvání služebnosti věcného břemena to nemá vliv a nového vlastníka zatěžuje stejně jako původního. Služebnosti věcného břemene se rozdělují na osobní, které se vztahují k určité osobě, nelze je převést na osobu jinou a zanikají její smrtí (například užívání bytu), a pozemkové, které jsou spojeny s vlastnictvím nemovitosti (například právo chodit přes pozemek druhého vlastníka). Častá je služebnost inženýrské sítě, kdy vlastník pozemku nesmí ohrozit např. vodovodní, kanalizační, energetické nebo jiné vedení a pakliže je to s ním sjednáno, musí umožnit oprávněné osobě vstup na pozemek po dobu nezbytnou pro prohlídku či údržbu inženýrských sítí. Kromě smlouvy mohou být služebnosti zřízeny přímo zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci.

Za 2 minuty

do nejbližší realitky nejspíš nedojdete

Vyplnit náš formulář ale stihnete. Získáte tím zdarma představu o ceně i odhad, za jak dlouho se nemovitost prodá.

Spočítat odhad ceny